Loading...
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ | Carekoon

พิธีลงนาม MOU การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สาธิตการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับ บริษัท โซลาร์วัตต์ 111 จำกัด โดย คุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน  ปร...

20th August, 2021

นวัตกรรมเพื่อสังคมแอปพลิเคชั่น แคร์คุณ...ทุกเส้นทาง

นวัตกรรมเพื่อสังคมแอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ...ทุกเส้นทาง” โมเดลธุรกิจโลจิสติกส์สายสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (Smart Mobility for Longevity Economy) ลดผลกระทบโควิด-19 แอปพลิเคชันแคร์คุณ Carekoon Mobility Platform เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับ...

7th March, 2021

เปิดโครงการนำร่องแอปพลิเคชันแคร์คุณนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภณ วชิระนิเวศ คณะทำงานหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ชัย อยู่แก้ว ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเภสั...

22nd February, 2021

“แคร์คุณ” ส่งมอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation)

แอปพลิเคชั่น "แคร์คุณ" เป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ (Ride-hailing service) ของคนไทย ที่ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงกา...

20th August, 2021