Loading...
HOME | Carekoon

เกี่ยวกับแคร์คุณ

     แอปพลิเคชั่นรถแคร์คุณเป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ (Ride-hailing service) ของคนไทย เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอโดย บริษัทโซลาร์วัตต์ 111 จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาออกแบบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งแอปพลิเคชันแคร์คุณจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

     แอปพลิเคชันแคร์คุณได้รับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนภายใต้โครงการนำร่อง (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) จากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ เอกชน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, เทศบาลนครพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวนผู้ที่ใช้บริการ Platform

1,582ผู้ใช้บริการ
106ผู้ขับขี่
41พันธมิตรแคร์คุณ

WELCOME TO THE APPLICATION

A Smart Mobility for Longevity Economy.

ข่าวสารและกิจกรรม

“แคร์คุณ” ส่งมอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation)

แอปพลิเคชั่น "แคร์คุณ" เป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ (Ride-hailing service) ของคนไทย ที่ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงกา...

20th August, 2021

พิธีลงนาม MOU การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สาธิตการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับ บริษัท โซลาร์วัตต์ 111 จำกัด โดย คุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน  ปร...

20th August, 2021

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้จาก link ด้านล่างนี้

คนขับรถ

ผู้ใช้บริการ